Styrelsen


Styrelsen i Vitbetan 17 ansvarar för den löpande verksamheten, och förvaltar bostadsrättsföreningens fastighet och tillgångar så att de är i gott skick.

Styrelsen består av minst fyra och högst åtta ledamöter och ingen eller högst tre suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma för en mandattid om ett eller två år. Om man är intresserad av att bli en del av styrelsen kan man höra av sig till valberedningen. Styrelseledamöterna väljs in till mandatperioder på antingen ett eller två år. Styrelseledamöter kan bli omvald för en ny period om detta röstas fram under stämman.

Medlemmarna i Styrelsen träffas regelbundet för att ta beslut om olika diskussionspunkter, arbeten eller underhåll.

Utöver regelbundna möten så håller vi en föreningsstämma en gång per år, och till den blir alla medlemmar i föreningen kallade. Detta är ett möte där bland annat resultat- och balansräkning fastställs, beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelse, och styrelse för kommande period utses.

Föreningen meddelar om kommande stämmor i god tid. Om ni har diskussionspunkter som ni vill ta upp får ni gärna kontakta oss via e-post eller kontaktformuläret här på hemsidan.

Styrelsen 2023


Ordförande

Pia Gustavsson


Gårdsgruppansvarig

Susan Byron

Ledamöter

Philip Pärnamets
Filippa Dahlin
Anna Johansson
Madeleine Juniwik

Kassör

Eva Axling


Kontakt

vitbetan17brf@gmail.com