Renoveringar


Vänligen kontakta styrelsen vid planering av arbete.


Föreningens regler för ombyggnation och reparationsarbeten

1. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för det inre underhållet av lägenheten och skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.

2. Bostadsrättsinnehavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheterna med ledningarna och dessa tjänar mer än en lägenhet. Se dokument till höger angående renovering och underhåll av rör och avlopp.

3. Detsamma gäller för ventilationskanaler.

4. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättsinnehavaren endast om skadan uppkommit genom hans eller egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av:

a) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst
b) någon som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
c) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

5. Om bostadsrättsinnehavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att någon annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på någon annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

6. Styrelsens tillstånd krävs för ombyggnation eller andra åtgärder som omfattar:

a) ingrepp i en bärande konstruktion
b) ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
c) annan väsentlig förändring av lägenheten.

Vänligen läs instruktionerna i det bifogade dokumentet, och använd er av avtalsmallen om en större renovering är planerad. Avtalet ska skrivas på av bostadsrättsinnehavaren, samt Ordförande & ledamot i Styrelsen.

Stort tack för er förståelse - dessa riktlinjer är här för att förhindra skador på våra lägenheter och säkerställa att renoveringar och arbeten är gjorda på ett säkert och hållbart sätt.Bilagor

Avtalsmall för renovering


Regler för renovering


Underhåll av rör och avlopp