Brandskyddsarbete


Under hösten 2020 har styrelsen vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra brandskyddet i fastigheten.

Det har installerats brandvarnare och brandsläckare på samtliga våningsplan och i källare, belysningsarmaturer har satts upp, och alla boende har erbjudits brandvarnare till respektive lägenhet.

För att säkerställa brandskyddets funktion har styrelsen tecknat ett serviceavtal med Brandsäkra som årligen genomför kontroll/underhåll enligt SVEBRAS riktlinjer. Utöver detta görs egenkontroller kvartalsvis av föreningens brandskyddsansvarige, Susan Byron.

Som ett led i vårt systematiska brandskyddsarbete har vi tagit fram ett dokument med all viktig information avseende hur föreningen tillsammans med styrelsen jobbar med fastighetens brandskydd (skyldigheter som fastighetsägare, riskområden, åtgärder för att minska brand- och rökutveckling och regler kring rökning, grillning och utrymningsvägar).

Vänligen läs detta dokument då det är av största vikt att alla känner till denna information - det finns på denna sida som bifogat dokument till höger.

/Styrelsen, Februari 2021


Särskilda riskområden och riskbeteenden

Styrelsen vill särskilt informera om följande speciella riskområden och riskbeteenden:

  1. Ingenting får förvaras eller placeras i allmänna utrymmen som trapphus, våningsplan, källargångar, undercentral e t c.
  2. Uppställt gods utgör en ökad brandrisk och kan försvåra eller omöjliggöra en säker utrymning och ett effektivt räddningsarbete. Undvik att ha dörrmatta utanför er entrédörr.
  3. Brandsläckare och utrymningsvägar får inte blockeras.
  4. Det är förbjudet att använda kolgrillar på balkongerna då brinnande/glödande kol utgör en betydande brandrisk samt att röken blir störande för grannar.
  5. Det är tillåtet att grilla med kolgrill på gården. Grillaren ska vara på plats under hela grillningen och har eget ansvar för elden. Grillen ska placeras på anvisad plats vilken ska ligga så att det inte föreligger risk för brandspridning d v s det ska vara på stabilt underlag, inga buskar eller andra brännbara material närmare än två meter från grillen. Askan placeras i obrännbar hink/kärl med lock (helst släckt innan med vatten). Askan måste vara väl släckt innan den slängs i soporna.
  6. Det är förbjudet att röka i trapphuset och på vädringsbalkongerna.
  7. Dörrarna till källarvåning, förrådsrum, el- och undercentral (pannrum) får inte lämnas öppna.
    Dessa ska hindra och försena spridning av en eventuell brand och brandgaser.
  8. I flerbostadshus får förvaring av brandfarliga varor i lägenhet endast vara för hushållets behov (sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek. Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek). Ingen förvaring får ske i källarförråd.

Bilagor

Brandskyddsarbete 2021