Ordningsregler


Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär visst hänsynstagande samt lojalitetsplikt gentemot sina grannar.


1. Bostadsrättsinnehavaren skall iakttaordning och gott skick i fastigheten.

2. Bostadsinnehavaren ska se till att de som bor i huset inte utsätts för störningar som försämrar deras bostadsmiljö.

3. Bostadsrättsinnehavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt nedan:

  • någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst.
  • någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller
  • någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

4. Att bevara ordning och gott skick inom fastigheten.

  • Att respektera de tider och regler som gäller för tystnad i huset. En allmän regel är att det skall vara tyst efter kl 22.00. På helger kan dessa regler undantas. Om man skall ha fest kan man skriva en lapp i hissen och informera sina närmaste grannar muntligen om festen.
  • Bostadsrättsinnehavaren ska följa de regler och förpliktelser som föreningen meddelar. Om bostadsrättsinnehavaren bryter mot förpliktelserna genom att missköta sig på ett sätt som inte är ringa får föreningen utfärda en skriftlig varning. Om bosstadsrättsinnehavaren inte rättar sig efter den skriftliga varningen får föreningen besluta att bostadsrätten skall förverkas. Detta innebär att föreningen kan tvångsförsälja bostadsrätten med Kronofogdemyndighetens försorg samt uppsäga bostadsrättsinnehavaren för avflyttning och utträde ur föreningen. Köpeskillingen tillfaller bostadsrättsinnehavaren eller dennes eventuella borgenärer (banken, föreningen eller andra). Kronofogdemyndigheten är den instans som rättsligt prövar om misskötsamheten är sådan att den kan ligga till grund för förverkande och tvångsförsäljning.


Allmänna utrymmen

1. Samtliga boende i fastigheten samt nyttjare av fastighetens lokaler är skyldiga att följa de av föreningens styrelse fastställda ordningsreglerna. Boende och lokalinnehavare bär ansvar för att hans/hennes gäster följer föreningens ordningsregler.

2. Fastighetens gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, källare, pannrum, elcentral, gård och vädringsbalkonger skall hållas fria från privata ägodelar. Undantag görs för cyklar som skall placeras på avsedd plats i källaren.

3. Efter ut- respektive inpassering genom fastighetens gemensamma dörrar skall det kontrolleras att dessa går igen ordenligt samt låses där möjlighet finns.

4. Där möjlighet finns skall lampor släckas när lokalen lämnas.

5. Fel och brister såsom hisshaveri, trasiga lampor etc rapporteras till styrelsen.

6. Anslag får endast sättas upp på anslagstavlan i trapphuset.

7. Det är inte tillåtet att röka på vädringsbalkongerna. Röken går direkt genom ventilerna in i intilliggande lägenheter.

8. Det är förbjudet att använda kolgrillar på balkongerna då brinnande/glödande kol utgör en betydande brandrisk samt att röken blir störande för grannar. Grilling med kolgrill hänvisas till gården.


Lägenheter/Lokaler

1. Samtliga lägenhetsinnehavare/lokalinnehavare bör ha en extranyckel till sin lägenhet/lokal som vid uppmaning, utan dröjsmål, överlämnas till styrelsens nyckelansvarige. Detta för att underlätta vid gemensamma reparationer och underhåll av fastigheten.

2. Av säkerhetsskäl bör lägenhetsinnehavaren vid längre frånvaro från lägenheten/lokalen, meddela detta till styrelsen. Innehavaren bör även tillhandahålla en extranyckel till styrelsen, för att bereda tillgång till lägenheten när behov av fastighetsskötsel föreligger eller i händelse av att t.ex. vatten- eller annan skada har uppstått.

3. Lägenhetsinnehavare/lokalinnehavare är skyldiga att rapportera till styrelsen i de fall ohyra visar sig inom lägenheten/lokalen. Innehavaren får ej på något sätt förhindra eller försvåra bekämpandet av ohyra. Rapporteringsplikt föreligger även vid upptäckt av fel och brister inom den egna lägenheten/lokalen som kan påverka fastigheten i stort, såsom vattenskada, gasläcka eller dylikt.

4. Varje lägenhetsinnehavare/lokalinnehavare är skyldig att tillse att en fungerande brandvarnare finns installerad i lägenheten/lokalen.

5. Där balkong är ansluten till lägenheten/lokalen är det innehavarens skyldighet att hålla denna snö- och isfri samt att tillse att föremål som kan falla ner på gatan avlägsnas. Det är inte tillåtet att ha föremål som hänger utanför balkongräcket såsom blomlådor eller krukor.

6. Då det är lyhört i fastigheten skall tystnad iakttagas efter kl 22.00. Vid fest, sätt gärna upp ett anslag i porten/hissen med information om festen. Det är även bra att muntligen informera med sina närmaste grannar om festen, då de berörs mest. Om det uppstått oreda i fastigheten efter festen, är bostadsinnehavaren/lokalinnehavaren som haft festen, skyldig att iordningsställa oredan, både i och utanför fastigheten.

7. Vid störningar som förorsakar stora problem hos grannarna som inte skäligen kan tålas, har denna rätt att ringa till Polisen 112.